Kursuscenter i Haderslev

Udviklingscenter Syd er en del af Haderslev Handelsskole.
Find os på Kroghs Kobbel 2 i den sydlige del af byen.

Find os her:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

* indicates required

AMU-udbudspolitik for Udviklingscenter Syd

 

Afdækning af de regionale uddannelsesbehov

Udviklingscenter Syd er godkendt til at udbyde den fælles kompetencebeskrivelse, FKB’en “Administration” samt ”Individuel kompetencevurdering i AMU”. Udviklingscenter Syd vil på baggrund af den løbende behovsafdækning samt de hidtidige erfaringer med efterspørgslen efter disse uddannelsesmål tilrettelægge, udbyde og gennemføre arbejdsmarkedsuddannelserne. Udover ovennævnte gennemføres AMU kurser med ”udlagte” FKB’er fra andre lokale samarbejdspartnere.

Udviklingscenter Syd vil løbende vurdere behovet for at supplere dette udbud på baggrund af de behov, der måtte opstå i området. Der er et stort behov for om- og opkvalificering af medarbejdere, specielt indenfor IT, handel og kontor samt ledelse og personlig udvikling. Uddannelse af ufaglært arbejdskraft til faglært niveau. Fra faglært niveau til akademiniveau får endnu større betydning.

Et samarbejde med Erhvevsakademi Sydvest er intensiveret og understøtter det fælles udbud af Akademiuddannelserne.

Udviklingscenter Syd arbejder med kompetenceudvikling. Vi tilrettelægger et udbud, der tilgodeser kursisternes behov. Udviklingscenter Syd vil i samarbejde med andre skoler, jobcentre og virksomheder løbende tilrettelægge sammenhængende kursusrækker inden for de nævnte FKB’er. Udviklingscenter Syd vil med sit udbud primært dække uddannelsesbehov inden for Haderslev Kommune.

Markedsføring

Udviklingscenter Syd har tæt dialog og samarbejde med Haderslev Erhvervsråd, kommunen, faglige organisationer, samt udvalgte freelance konsulenter. Vi tilrettelægger i et samarbejde både enkeltkurser og sammenhængende kursusrækker med henblik på at tilgodese lokale arbejdsmarkedsmæssige behov for opkvalificering af både ledige og beskæftigede. Kursuscentret har en tæt dialog med lokale virksomheder om efter- og videreuddannelsesbehov. Udviklingscenter Syd indgår ikke udliciteringsaftaler.

Skolens markedsområde er karakteriseret ved mange små og mellemstore produktions- og servicevirksomheder samt offentlig administration og andre offentlige virksomheder.

Markedsføringen af arbejdsmarkedsuddannelserne rettes primært mod ufaglærte, kortuddannede samt små og mellemstore virksomheder indenfor såvel handel som håndværk og industri.

Udviklingscenter Syd markedsfører hovedsagligt sit udbud inden for det tidligere beskrevne område ved:

VEU-Center-Syd samarbejdet
Virksomhedsbesøg og netværksaktiviteter
Årlige konferencer og temadage
Besøg hos jobcenter, faglige organisationer, erhvervsnetværk, m.v.
www.efteruddannelse.dk
www.udviklingscentersyd.dk
Annoncering i lokalområdet
Relationsopbygning og kundepleje

Skole- og projektsamarbejder:

Udviklingscenter Syd er en aktiv del af VEU-Center Syd og varetager her en koordinerende rolle i ”By-Samarbejdet”. Arbejdet med VEU-Centrets strategi, handleplan og målepunkter implementeres løbende i centret. Det målrettede opsøgende arbejde og det fælles fokus på brugen af bl.a. realkompetencevurderinger og uddannelsesplanlægning er en væsentlig del af samarbejdet, bl.a. med henblik på at styrke samarbejdet med områdets mange små og mellemstore virksomheder.
Synergiskolesamarbejdet. Et udviklende samarbejde mellem 10 mindre handelsskoler i Jylland og på Vestfyn.
Udviklings- og udbudssamarbejde med Tønder Handelsskole, BC-Syd, EASV (Erhvervsakademiet) samt University College.

Aktivitetsudvikling

Udviklingscenter Syd oplever en stigning i efterspørgslen af AMU-aktiviteter. Dette skyldes bl.a. en målrettet indsats, rettet mod områdets SMV’er.

Spidskompetencer

Udviklingscenter Syd har, bl.a. via et netværk af freelance undervisere, kompetencer indenfor følgende områder: handel, detail, administration, kontor, økonomi, IT, ledelse, human ressource, trivsel og motivation, CSR, arbejdsmiljø samt innovation og kreativitet.

Kvalitetssikring

Der er udarbejdet interne politiker og arbejdsbeskrivelser vedr. udbud og gennemførelse af AMU kurser. ”Vis kvalitet” systemet benyttes som et aktivt værktøj i kvalitetssikringen. Den ansvarlige kvalitetsgruppe medvirker endvidere ved uanmeldte besøg, når vore undervisere gennemfører aktiviteter.

Bestyrelsen
Haderslev Handelsskole